Huisreglement
Huishoudelijk Reglement

1. Algemeen

Het reglement is een aanvulling op de statuten. Ieder lid gaat door het aanvaarden van het lidmaatschap van de vereniging akkoord met dit reglement. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van het huisreglement welke gepubliceerd is op de SU web site.

2. Taakomschrijvingen bestuur en commissies

2.1 Voorzitter
Leiding geven aan de vereniging en het dagelijkse bestuur in de breedste zin van het woord. Tevens is hij of zij ook voorzitter van algemene leden- en bestuursvergaderingen en vast lid van de kascommissie.

2.2 Secretaris
Verantwoordelijk voor het bijeenroepen van bestuurs- en ledenvergaderingen en het schrijven en distribueren van de notulen. Vast lid van de ledencommissie.

2.3 Penningmeester
Draagt zorg voor de afhandeling van de financiële administratie van de vereniging. Tevens verantwoordelijk voor de jaarstukken en de begroting voor het eerstvolgende verenigingsjaar. De penningmeester doet tijdens de algemene ledenvergadering een voorstel met betrekking tot de hoogte van de contributie voor het volgende verenigingsjaar.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het maandelijks verwerken van de inkomsten uit consumpties / snacks. Ook zal hij of zij de bonnen aanleveren waarop aangegeven moet worden wat en hoeveel geconsumeerd is. Voornoemde bonnen zullen genummerd zijn in een opéénvolgende reeks getallen.

2.4 Algemeen bestuurslid
Adviserend lid en uitvoerend ondersteunend. Tevens verantwoordelijk voor het opstellen of het organiseren van het takenrooster.

2.5 Leden-/wedstrijdcommissie
De leden-/wedstrijdcommissie bestaat uit personen die op de algemene ledenvergadering gekozen worden. De commissie houdt zich naast het werven van nieuwe leden bezig met het organiseren van wedstrijden in de ruimste zin van het woord.

2.6 Kascommissie
De kascommissie bestaat uit minimaal drie personen. De bestuursvoorzitter is een vast lid van de commissie. De overige twee leden zullen op de algemene ledenvergadering benoemd worden. De commissie is verantwoordelijk voor het controleren van de financiële administratie. Deze controle zal maximaal vier weken voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvinden.
De commissie is tevens verantwoordelijk voor afhandeling en bemiddeling bij conflicten met betrekking tot de afrekening van de betaling van genoten consumpties / snacks.

3. Lidmaatschap

3.1 Toetredingsvoorwaarden
De vereniging heeft plaats voor maximaal 40 leden. Indien de leden dit wensen en de speelruimte het toelaat kan op de eerstvolgende algemene ledenvergadering een voorstel worden ingediend om het maximum aantal leden te wijzigen waarna de leden terstond zullen beslissen over het voorstel. Aanvragen van het lidmaatschap van de vereniging kan door voordracht van een lid bij de ledencommissie of door rechtstreeks een aanvraag in te dienen bij de secretaris. Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

3.2 Communicatie
Alle communicatie binnen de vereniging verloopt voor een groot deel via email. Ieder lid is verantwoordelijk voor het aanleveren van een email adres dat gebruikt kan worden voor deze communicatie. Het niet lezen of niet reageren op email ontslaat het lid niet van zijn verplichtingen.

3.3 Inschrijfformulier

Iedereen die lid wil worden ondertekent het inschrijfformulier en verklaart zich akkoord met betaling van de verschuldigde maandelijkse contributie via automatische incasso. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid dat hij of zij akkoord gaat met de inhoud van de statuten en het huisreglement. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

3.4 Betalingsvoorwaarden
De contributie zal maandelijks, door middel van een machtiging, automatisch worden afgeschreven van de rekening van het lid. Deze afschrijving zal op zijn vroegst plaatsvinden in de laatste week van de maand voorafgaand aan de maand waarover de contributie is verschuldigd.

3.5 Taken leden
De onderstaande activiteiten zullen door alle leden worden verricht:

 • Schoonmaken van onderkomen en inventaris
 • Onderhoudswerkzaamheden (altijd in overleg met het bestuur)
 • Lidmaatschap van commissies
 • Alle voorkomende werkzaamheden hiervoor niet genoemd

Voor het schoonmaken en de inkoop is een takenrooster opgesteld. Ieder lid zal bij toerbeurt gedurende één week achtereen de taken vervullen zoals op het rooster aangeven. Bij verhindering dient het lid zelf voor vervanging te zorgen.

3.6 Consumpties / snacks
Alle geconsumeerde consumpties / snacks dienen te worden genoteerd op de daarvoor bestemde bonnen. Op de bon dient de datum, naam en hoeveelheid geconsumeerde consumpties / snacks te worden vermeld. De ingevulde bonnen dienen voor vertrek in de daarvoor bestemde bus te worden gedeponeerd. Het bovenste exemplaar deponeert het lid in de daarvoor bestemde bus en de doordruk is voor de eigen administratie.

Alle bonnen zijn opéénvolgend genummerd en bij het maken van een fout mag de bon daarom niet worden weggegooid. Deze moet worden voorzien van datum, naam en een duidelijk kruis over de volledige oppervlakte van de bon. Deze bon dient hierna in de daarvoor bestemde bus te worden gedeponeerd.

De bus zal meerdere malen per maand door het bestuur worden geleegd. De penningmeester zal de bonnen verwerken en de leden één maal per maand via e-mail op de hoogte stellen van de kosten van genoten consumpties / snacks. Deze kosten dienen dan binnen twee weken na aanschrijving te zijn voldaan door middel van overmaking van het verschuldigde bedrag naar de rekening van de vereniging.

Van de nettowinst over alle genoten consumpties / snacks zal 20% worden afgedragen aan een door de leden gekozen goed doel. Het ontvangende goede doel zal jaarlijks op de algemene ledenvergadering door de leden worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen. Afdracht van de 20% van de netto winst zal 1x per kalenderjaar plaatsvinden.

De penningmeester zal alle bonnen tot één jaar na verwerking bewaren. Ieder lid heeft recht tot inzage indien de gecommuniceerde kosten niet overeenkomen met het verwachte bedrag. In geval van onenigheid zal de kascommissie schriftelijk moeten worden geïnformeerd. Deze zal dan de situatie onderzoeken en een beslissing nemen waaraan zowel het lid als penningmeester zich dienen te conformeren.

3.7 "Vrienden van SU"
"Vrienden van Snookervereniging Utrecht" steunen de vereniging door op vrijwillige basis een geldbedrag van tenminste 10 Euro maandelijks over te maken op de bankrekening van de vereniging. "Vrienden van SU" mogen 1x per kwartaal op de clubavond gratis meespelen en krijgen voorrang in de volgorde van toewijzen van het lidmaatschap in geval er een wachtlijst is. Er kunnen geen verdere rechten worden ontleend door deelnemers aan "Vrienden van SU" dan beschreven in artikel 3.7 van dit reglement.

4. Toegang / speeltijden

Alle leden hebben binnen de door de gemeente gestelde eisen toegang tot de vereniging onder de volgende voorwaarden:

 • Het verenigingsgebouw is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk voor leden.
 • Het lid ontvangt na voldoen van de borgstelling, 20 euro, één genummerde sleutel.
 • Voor ontvangst sleutel dient te worden getekend.
 • Sleutels mogen niet worden voorzien van een label met vermelding van adres en / of verenigingsnaam.
 • Verlies van de sleutel moet direct worden gemeld bij bestuur.
 • Bij verlies sleutel vervalt het recht op teruggave borg en er dient voor het verstrekken van een vervangende sleutel opnieuw borg te worden voldaan.
 • Het verenigingsgebouw dient netjes en afgesloten (incl. boven ramen) achtergelaten te worden.
 • De hoofdingang dient te allen tijde afgesloten te zijn. Uitzondering is als er op het moment van betreden andere verenigingen de sportzaal in gebruik hebben.
 • Indien meer leden aanwezig zijn om te spelen dan er tafels beschikbaar zijn, wordt het zgn. afvinksysteem gehanteerd, d.w.z. een uur spelen een uur vrij, enz. Waarbij opgemerkt: het frame dat gestart is minimaal 15 minuten voor het verstrijken van één uur mag worden uitgespeeld.

Mocht het bestuur vaststellen dat niet wordt voldaan aan één of meerdere van de bovengenoemde voorwaarden dan heeft het de mogelijkheid de toegang af te sluiten voor alle leden. Het bestuur zal binnen 24 uur na afsluiting de leden hiervan, met opgaaf van reden, op de hoogte te stellen.

4.1 Gasten
Het is toegestaan per lid één gastspeler mee te nemen. Een gastspeler mag maximaal één maal per kwartaal spelen en dient per keer een financiële bijdrage te leveren. Deze bijdrage is vastgesteld op 10 Euro per keer. Tevens dienen gastspelers zich te conformeren aan het huisreglement. Het lid van de vereniging blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn gastspeler.

Gastspelers dienen op de bon voor notatie van gebruikte consumpties / snacks vermeld te worden. Het lid welke een gastspeler introduceert is te allen tijde verantwoordelijk voor de afdracht van de daarbij behorende kosten.

De hoogte van de bijdrage voor gastspelers wordt vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering.

4.2 Competitie / Clubavond
Ieder lid heeft het recht op deelname aan de interne en KNBB snookercompetitie. Voor de KNBB snookercompetitie geldt dat de keuze van de thuisspeelavond aan het bestuur kenbaar moet worden gemaakt. Bij het vaststellen van de competitieavonden zal het bestuur zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de teams. Bij het kiezen van verschillende teams voor dezelfde speelavond zal het principe "wie het eerst komt het eerst maalt" worden gehanteerd. Tijdens competitiewedstrijden zijn twee tafels vanaf 19:00 voor het thuisspelende team. Vanaf 23:00 uur moet één van de tafels, indien gewenst, aan andere leden ter beschikking gesteld worden.

De contributie verschuldigd voor het lidmaatschap van de KNBB en het inschrijfgeld voor de competitie van de KNBB dient door de leden zelf aan de KNBB voldaan te worden.

5. Slotbepaling

In alle gevallen die niet bij de wet, de statuten of het reglement zijn geregeld beslist het bestuur.

Login voor leden

 
 
Agenda